بهبود دهنده آرد انا پریم

    بهبود دهنده آرد انا پریم

     انا پریم

    این بهبود دهنده جهت بهبود کیفیت انواع آرد درکارخانجات استفاده می شود.

  - افزایش مقاومت خمیر طی مخلوط کردن     

  - افزایش تحمل فرآیند

  - تقویت پروتئینهای آرد

  - افزایش درجه رسیدگی آرد

  - افزایش مقاومت در برابر تخمیر

  - تنظیم فعالیت آنزیمی آرد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :